DocumentNumbering (Numeracija dokumenata)

Uputa se odnosi na prijenos podataka numeriranja dokumenata preko API sučelja.

Općenita uputa:Numeracija dokumenata
API dokumentacija:https://moj.minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/DocumentNumbering
Kratak opis:Moguć je prijenos numeracije.


DocumentNumbering - podaci za numeriranje dokumenata

DocumentNumbering

Podatak

Opis

Document

Oznaka dokumenta:

  • IR - numeriranje za izlazne račune.
  • PD - numeriranje za predračune.
  • PR - numeriranje za ulazne račune

Code

Šifra numeracije

Name

Naziv numeracije

ReferenceNumber

Broj za referencu

Default

Predlaže se:

  • D - da.
  • N - ne.U ovoj uputi