Storno predujma (storno računa za avans)

Organizacija, koja je obveznik za PDV, primi račun za storno predujma (storno računa za avans). 

Unesete zaglavlje računa jednako kao i za sve druge primljene račune.

Iznos računa upišete s negativnim predznakom.

Dodavanje rashoda

 1. Iz padajućeg popisa odaberete odgovarajući rashod – isti rashod, kao što ste odabrali na računu za avans.
  Rashod mora imati odgovarajuću stopu PDV-a i obveznu oznaku da se radi o predujmu.
  Za brzi unos Storno računa za avans možete na popisu Veza s predujmom odabrati avansni račun kojeg storno avansnog računa zatvara.
  Program automatski upiše odgovarajući rashod i izračuna osnovu i PDV.
 2. Provjerite Iznos osnove odabranog rashoda i PDV.
 3. Kliknete Sačuvaj red.
 4. Račun Potvrdite.
 5. Pripremi se odgovarajuća temeljnica i zapis u PDV.

 

U ovoj uputi