Ispravci

Articles

Ulazni računi - rashod sa samooporezivanjem
Kod unosa ulaznog računa odabirom rashoda s uključenim samooporezivanjem na retku rashoda u poljima obračun PDV-a na dan i odbitak PDV-a na dan program je u nekim primjerima predlagao sistemski datum. Ovom verzijom instaliran je ispravak kojim...
Knjiženje izlaznih računa i utržaka - zatvaranje konta PDV-a od predujma
U novom modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka kod knjiženja predujma i konačnog računa s uključenim predujmom, tj. formiranjem obračuna PDV-a nisu se u svim primjerima zatvorila konta PDV-a od predujma, odnosno za neke je stope PDV-a ostao e...
Knjiženje izlaznih računa i utržaka - evidencija poreza na potrošnju u KPI
U novom modulu Knjiženje izlaznih računa i utržaka kod unosa poreza na potrošnju na unosu utrška za organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo, u KPI u polju "PDV u primicima" uz iznos PDV-a pribrojio se i iznos po...
Jednostavno knjigovodstvo - evidencija tečajnih razlika u KPR
Kod organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo u primjerima računa u stranoj novčanoj jedinici u KPR se evidentirao iznos umanjen za iznos tečajnih razlika. Navedeno je sada ispravljeno i u KPR se evidentira iznos uvećan za tečajne razlike...
Godišnje obrade - xml datoteka PD obrasca (polje 39)
U xml datoteci PD obrasca, u  primjerima kada firma posluje s gubitkom,  u polju 39 (Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja) iznos se do sada evidentirao bez predznaka minus. Navedeno je sada ispravljeno i u primjerima kada firm...