Radni nalozi

Articles

Radni nalozi – početne postavke
Radni nalog interni je dokument koji je namijenjen naručivanju i praćenju događaja unutar organizacije. Povezan je s materijalnim i robnim poslovanjem. Program omogućuje vođenje radnih naloga ako imamo aktiviranu licencu  Maksi poslovanje...
Unos radnog naloga
Radni nalog interni je dokument koji je namijenjen naručivanju i praćenju događaja unutar organizacije. Povezan je s materijalnim i robnim poslovanjem.
Kalkulacija vlastite cijene na radnom nalogu
Nabavnu cijenu predloženu iz zaliha možemo osvježiti odabirom „Osvježi nabavne cijene“, time se nabavne cijene osvježe prema prosječnoj cijeni u zalihama.
Kopiranje radnog naloga u izlazni račun
Radni nalog možemo kopirati i u izlazni račun.
Kopiranje radnog naloga u ponudu
Ako izradimo radni nalog i klijentu na temelju tog radnig naloga želimo poslati ponudu, u Minimaxu to možemo napraviti tako da radni nalog kopiramo u ponudu.
Kopiranje više radnih naloga na jedan izlazni račun
Ako imamo više izdanih radnih naloga za istiog kupca, u Minimaxu sve te naloge možemo objediniti i kopirati u jedan izlazni račun.
Kopiranje radnog naloga u radni nalog
Ako smo nekom klijentu već izradili određeni proizvod i za to imamo radni nalog, u Minimaxu taj nalog možemo kopirati u novi radni nalog te ga ne moramo nanovo unositi.
Vođenje proizvodnje pomoću radnih naloga
Jedan od načina vođenja proizvodnje je pomoću radnih naloga. Osnovna namjena radnog naloga je evidentiranje materijala i poluproizvoda (normativa) potrebnih za izradu određenog proizvoda. Minimax na temelju podataka na radnom nalogu pripremi izdava...